layout

Bài học Android buổi 6: Xây dựng giao diện người dùng

Session06

Trong Android, giao diện người dùng được xây dựng bởi 2 đối tượng là View ViewGroup. Có nhiều dạng của ViewViewGroup và tất cả chúng đều là lớp con của lớp View. Đối tượng View là đơn vị cơ bản nhất của giao diện người dùng trên nền tảng Android. Chúng ta hãy đi từ khái niệm cơ bản về ViewViewGroup rồi tiến đến các kiến thức hoàn chỉnh về việc xây dựng giao diện của một ứng dụng.
(more…)